Vedtægter

SPORTSSAMMENSLUTNINGEN SKJOLD


§ 1
Foreningens navn er Sportssammenslutningen ”Skjold”, Hedensted Kommune
 
§ 2
Foreningens formål er at virke for al idræt og kulturelt arbejde.
 
§ 3
Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af foreningen, men bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, såfremt dette modarbejder eller ikke følger love og bestemmelser.
 
§ 4
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i maj. Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen i de lokale aviser og skal omfatte følgende punkter:
 
Valg af dirigent.
Formandens samt udvalgenes beretning.
Fremlæggelse af årsregnskab
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt.
Personer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen ved personligt fremmøde.
Forældre til børn, der er aktive i foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen – og er valgbare.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på general-forsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før.
 
Alle valg foregår ved skriftlig afstemning. Der skal indsendes en beretning til Borgerservice, Hedensted kommune.
 
Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves mindst en mere end halvdelen af afgivne, gyldige stemmer.
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
 
§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af hovedbestyrelsen. Denne er med samme varsel pligtig til at indkalde, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske herom, med motiveret dagsorden.
 
§ 6
Foreningens hovedbestyrelse skal bestå af 7 medlemmer og sammensættes af et forretningsudvalg på 3 medlemmer, valgt på generalforsamlingen, samt formændene for følgende udvalg:
 
fodbold – håndbold –gymnastik – badminton.
 
Formanden vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.
 
De øvrige medlemmer af forretningsudvalget vælges af generalforsamlingen for 2 år og afgår skiftevis efter tur, første gang ved lodtrækning.
 
Forretningsudvalget kan max. være repræsenteret af to personer fra samme idrætsgren, og forretningsudvalget skal bestå af mindst 50% bosat i Hedensted Kommune.
 
Forretningsudvalget tegner foreningen udadtil.
 
§ 7
De forskellige udvalg, der skal bestå af 5 medlemmer, vælger selv sine udvalgsmedlemmer en gang om året.
Udvalgene konstituerer sig med formand og næstformand. Der er h.h.v. 2 og 3 medlemmer på valg hvert år, første gang ved lodtrækning.
Hovedbestyrelsen kan give dispensation for antallet af udvalgsmedlemmer.
Der vælges mindst 1 suppleant til hvert udvalg.
 
§ 8
Hovedbestyrelsen vælger selv næstformand og kasserer (kassereren kan antages udenfor hovedbestyrelsen og deltager i forretningsudvalgets møder).
 
§ 9
Foreningens regnskab revideres af en registreret eller autoriseret revisor valgt af bestyrelsen.
 
§ 10
Kontingenter fastsættes, efter indstilling fra de enkelte afdelinger, af hovedbestyrelsen..Kassereren opkræver kontingenter.
 
§ 11
Udvalgene har, hver på sit felt, ansvar for redskaber og rekvisitter.
 
§ 12
Foreningen ophæves såfremt 2/3 af de fremmødte ønsker det på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
 
Ved foreningens ophævelse fastsætter den sidste generalforsamling, hvortil foreningens midler skal anvendes.
 
Således vedtaget med ændringer på generalforsamling i Glud den 27. maj 2010.
 
Forretningsudvalget
 
 
Kontakt klubben
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Sportssammenslutningen Skjold | Sønderbakken 25B | 7130 Juelsminde | CVR-nr.: 29967164