Vedtægter

Vedtægter for SPORTSSAMMENSLUTNINGEN SKJOLD 

$ 1 Foreningens navn er Sportssammenslutningen "Skjold", Hedensted Kommune 

$ 2 Foreningens formål er at virke for al idræt og kulturelt arbejde. 

$3 Enhver, der ønsker det, kan blive medlem af foreningen, men bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, såfremt dette modarbejder eller ikke følger love og bestemmelser. 

$4 

Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes hvert år i maj. Den bekendtgøres senest 14 dage direkte til medlemmerne og skal omfatte følgende punkter: 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter; 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens og udvalgenes beretning 4. Fremlæggelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleant 7. Valg af revisor 8. Eventuelt. 

Personer over 16 år har stemmeret på generalforsamlingen ved personligt fremmøde. Forældre til børn under 16 år, der er aktive i foreningen, har stemmeret generalforsamlingen - og er valgbare

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning. Der skal indsendes en beretning til Borgerservice, Hedensted kommune. 

Vedtægtsændringer kan kun vedtages af generalforsamlingen. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. 

$ 5 

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af hovedbestyrelsen. Denne er med samme varsel pligtig til at indkalde, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig ønske herom, med motiveret dagsorden. 

$6 

Foreningens hovedbestyrelse består af 3 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen samt en repræsentant fra hvert aktivitetsudvalg. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer på første møde efter generalforsamlingen. Kassereren kan antages uden for hovedbestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen, vælges for en 2-årig periode Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer 3 personer, der udgør et forretningsudvalg. Forretningsudvalgets opgaver og bemyndigelse præciseres i et forretningsorden udarbejdet af den samlede bestyrelse. På generalforsamlingen vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år

§ 7 Til hver aktivitet nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af min. 3 personer. Medlemmerne vælges på årligt møde blandt medlemmerne i aktiviteten. Man vælges for et år. Udvalget konstituerer sig med en formand. 

Der vælges mindst 1 suppleant til hvert udvalg

$8 

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

$9 Foreningens regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor forud for generalforsamlingen. Revisoren vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen. Såfremt den valgte revisor ikke er aut. eller registreret vælges to personer. 

§ 10 Kontingenter fastsættes, efter indstilling fra de enkelte afdelinger, af hovedbestyrelsen. Kassereren opkræver kontingenter

$ 11 Udvalgene har, hver på sit felt, ansvar for redskaber og rekvisitter. 

§ 12 Foreningen ophæves såfremt 2/3 af de fremmødte ønsker det på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 

Ved foreningens ophævelse fastsætter den sidste generalforsamling, hvortil foreningens midler skal anvendes. Midlerne skal anvende til almennyttige / idrætslige formål i foreningens område

Således vedtaget med ændringer på generalforsamling i Glud den 06/05 2019

 

Forretningsudvalget
 
 
Kontakt klubben
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Sportssammenslutningen Skjold | Sønderbakken 25B | 7130 Juelsminde | CVR-nr.: 29967164